گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

بازگشایی مدارس

دیشب علی جانو ساعت  ده خوابوندم و صبح زود ساعت 6 خودش بیدار شد .خیلی خوشحال بود که صبح زود بیدار شده ، تلوزیون را روشن کردم و برنامه کودک نگاه می کرد و بعدش محمدسبحان و مجتبی از خواب بیدار شدند .
3 مهر 1395

باز کردن گچ دست علی جونم

  گل پسر من علي تا این لحظه ، 6 سال و 7 ماه و 1روز سن دارد :. .: محمد سبحان گلم تا این لحظه ، 1 سال و 7 ماه و 1 روز سن دارد :. دیروز ساعتای چهار علی را بردیم دکتر . آقای دکتر گچ علی را باز کرد و پین ها را در آورد . من که دست علی را اینطوری ندیده بودم با دیدن پین ها در دست علی حسابی ناراحت شدم و گریه ام گرفته بود . محمد سبحان که علی را اون طوری دیده بود گریه کرد که بابا اونو از اتاق برد بیرون و آرومش کرد . ( فدای هر دوتون بشم ) دستای کوچولوی پسرم با اون میله های بلند که داخل دستش  بود دلم ریش ریش می شد وای چقدر غصه خوردم و همش سوره می خواندم که به راحتی از دستش در بیارن و بچه ام اذیت نشه .  خدا را شکر بابا که علی را...
19 بهمن 1394

علی جانم دستش شکست

دوشنبه شب بچه ها خیلی فضولی کردن ، من که دیگه خسته شده بودم از بس اونا ریختن و من جمع کردم . دیگه به حال خودشون گذاشتم و رفتم سر کارای خودم . اونا هم از خدا خواسته هر کاری دوست داشتن کردن . بابا مرتضی مثل هر شب ساعت یازده اومد . لباساشو در آورد و جارو برقی را برداشت آورد تا خونه را جارو بزنه .( آخه بچه ها آکاسیو های زیر آکواریوم را ریزریز کرده بودن و خونه کثیف شده بود)بابا مبل را جلو کشیده بود و دسته جارو را پشت مبل انداخته بود . علی از مبل بالا و پایین می پرید . که یکدفعه پشت مبل افتاد و دستش خورد به دسته جارو برقی و دستش شکست . سریع به 115 زنگ زدن و اونا هم چند دقیقه بعد اومدن . علی را بردیم اورژانس بیمارستان امام رضا . عکس گرفتن و مشخص...
21 دی 1394